Habitat Prague Sofa Yellow, W 148 cm
Prague Sofa
Prague Sofa
Prague Sofa