Kasutustingimused

Vepsäläinen OÜ üldised veebiteeninduse kasutustingimused 

Tere tulemast Vepsäläinen OÜ („Vepsäläinen“) veebiteenindusse („veebiteenindus“). Nendes veebiteeninduse üldtingimustes tutvustame näiteks järgmist

  • Kuidas teil on õigus kasutada veebiteenindust ja selles sisalduvat materjali
  • Kuidas saate veebiteeninduses sisu edastada ja mida peaksite siin arvesse võtma
  • Kuidas Vepsäläinen isikuandmeid töötleb
  • Kuidas veebiteenindus küpsiseid kasutab ja kuidas te võite soovi korral küpsiseid blokeerida ning kustutada

Tingimused moodustavad lepingu kasutajat ja Vepsäläineni vahel ning määravad kindlaks kasutajat ja Vepsäläineni veebiteenindust puudutavad õigused ja kohustused.

Soovitame teil enne veebiteeninduse kasutamist tingimustega hoolikalt tutvuda. Veebiteeninduse kasutamist tõlgendatakse tõendina selle kohta, et kasutaja nõustub ja kohustub järgima kehtivaid tingimusi.

 

1 Veebiteeninduse kasutamine

1.1 Üldine teave

Need tingimused kehtivad kõigi veebiteeninduse kasutajate toimingute puhul, olenemata veebiteenindusele juurdepääsuks kasutatavatest lõppseadmetest. Kasutaja võib kasutada veebiteenindust ainult vastavalt kehtivatele tingimustele ja kohaldatavatele õigusaktidele ning heale tavale.

Veebiteenindus sisaldab elemente või funktsioone (nt e-poodi), mille kasutamiseks kohaldatakse lisaks käesolevatele tingimustele veebiteeninduse osutamise eritingimusi või -juhiseid ja nende kasutamine võib nõuda registreerimist. Osa veebiteeninduse sisust võib olla kättesaadav ainult mõnede geograafiliste piirkondade elanikele.  

1.2 Veebiteeninduse kasutamist puudutavad õigused ja piirangud

Vepsäläinen annab kasutajale piiratud, tühistatava, mitteainuõigusliku ja isikliku õiguse kasutada veebiteenindust ja selle sisu. Kasutaja võib kasutada veebiteenindust ainult vastavalt käesolevatele tingimustele ja muudele veebiteeninduse kasutamiseks kehtestatud tingimustele ja juhistele. Kasutajal on õigus kasutada veebiteenindust ja selle sisu üksnes isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel.

Kasutaja nõustub, et mõned veebiteeninduse omadused ja teenused võivad sisaldada konkreetseid tingimusi või nõudeid seoses nende kasutamisega või nõuda registreerimist.

Kasutajal ei ole õigust veebiteenindust või selle sisu või selle osa muuta või reprodutseerida. Samuti ei ole kasutajal ilma Vepsäläineni eelneva kirjaliku loata õigust veebiteenindust või selle sisu sellisena või muudetud kujul jagada, levitada, edastada, avalikult või muul viisil kättesaadavaks teha. Kui veebiteenindus annab selgesõnalise võimaluse edastada veebiteeninduse sisu suhtlusmeediateenustele (nn suhtlusmeedia nupud), on edastamine käesolevate tingimuste kohaselt lubatud.

Kasutaja ei tohi katkestada või üritada katkestada või muul viisil häirida või üritada häirida veebiteeninduse toimimist või teiste kasutajate võimalusi veebiteenindust kasutada. Näiteks on keelatud paigutada ajastatud häireid, viiruseid või muid materjale, mis sisaldavad veebiteeninduse programmilist struktuuri mõjutada võivaid elemente.

Kasutajal on õigus trükkida või kopeerida veebiteeninduse sisu või salvestada koopia oma lõppseadmesse isiklikuks tarbeks. Kasutaja peab säilitama kõik sellistes trükitud või salvestatud materjalides olevad veebiteeninduse autoriõigusi ja muid õigusi puudutavad teated.

Kasutaja ei tohi veebiteenindust kasutada

  • päiste või identifitseerimisandmete võltsimiseks või töötlemiseks viisil, mille eesmärgiks on veebiteeninduse kaudu edastatava sisu päritolu varjamine või muu valeteabe andmine;
  • teiste kasutajate isikuandmete talletamiseks või kogumiseks;
  • rämpsposti või muu loata telekommunikatsiooni edastamiseks või
  • muuks õigusaktide või hea tava vastaseks tegevuseks.

Kasutaja ei tohi esineda veebiteeninduses Vepsäläineni esindajana.

 

2 Veebiteeninduse toimimine

2.1 Kasutatavus

Veebiteenindus ja selle sisu on esitatud „nii nagu on“. Vepsäläinen püüab tagada veebiteeninduse pideva ja katkematu kättesaadavuse kasutajale. Vepsäläinen ei saa siiski tagada, et veebiteenindus on kasutajale kättesaadav katkematult, õigeaegselt või veatult.

Veebiteenindus ei pruugi olla kättesaadav kõigis riikides ja võib olla kättesaadav ainult teatavates keeltes. Veebiteenindus, selle toimimine või mõned omadused võivad sõltuda kasutatavate seadmete ühilduvusest, võrguühendustest ja sisuvormingutest.

2.2 Infoturve

Vepsäläinen ei saa tagada veebiteeninduse, selle sisu või veebiteeninduse kaudu edastatava teabe infoturvet ega vastuta selle eest, et veebiteeninduse kaudu saadetavad elektroonilised teated ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente.

2.3 Muudatused

Vepsäläinenil on õigus kohandada või muuta veebiteenindust või selle sisu igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta või hüvitamiskohustuseta. Seega on Vepsäläinenil õigus mh muuta või kohandada veebiteeninduses kirjeldatud tooteid või hindu, lisada ja eemaldada veebiteeninduse osi ning muuta veebiteeninduse tasulisi osi tasulisteks või vastupidi. Lisaks on Vepsäläinenil õigus igal ajal peatada või lõpetada täielikult veebiteeninduse, selle sisu või mis tahes elemendi pakkumine või piirata veebiteeninduse või selle elementide kasutamist. Kui kasutaja on tegutsenud vastuolus käesolevate tingimustega, veebiteeninduses eraldi sätestatud tingimuste või juhistega või seaduste või heade tavadega, on Vepsäläinenil õigus takistada kasutaja juurdepääsu veebiteenindusele ja keelata veebiteeninduse kasutamine tulevikus.

2.4 Vastutus

Vepsäläinen ei vastuta veebiteeninduses edastatud teabe või sisu õigsuse, usaldusväärsuse, vigade, puuduste, ebatäpsuste või muude vigade eest. Vepsäläinen ei vastuta ka kasutaja poolt veebiteeninduse vahendusel saadetud või vastuvõetud või vahendamata või vastuvõtmata jäänud teabe või sisu eest.

Vepsäläinen ei vastuta otseste või kaudsete või kahju hüvitamise kohustusega seotud kahjude või erikahjude eest, sealhulgas äritegevuse, lepingu, tulu või teabe kaotamine või äritegevuse katkemisest tulenevad kahjud, mille põhjuseks on veebiteeninduse või selle sisu kasutamine või takistused kasutamisel või käesolevad tingimused, olenemata sellest, kas kahju põhineb lepingul, rikkumisel, hooletusel või mis tahes muul kriteeriumil, isegi kui Vepsäläinenit oleks selliste kahjude võimalusest eelnevalt teavitatud. Kõikidel juhtudel on Vepsäläineni vastutus alati piiratud kohustuslikes õigusaktides sätestatud vastutusega.

Kasutaja vabastab Vepsäläineni ja kõik selle töötajad, juhid ning Vepsäläineni nimel tegutsevad isikud vastutusest kõikide selliste menetluste ja nõuete osas, mis tulenevad veebiteeninduse kasutamisest kasutaja poolt.

 

3 Isikuandmete töötlemine

Vepsäläinen töötleb isikuandmeid isikuandmete seadusega lubatud ja kohustaval viisil. Lisateabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta tutvuge Vepsäläineni kliendisuhteid ja muud materiaalset poolt puudutava registri kirjeldusega.

 

4 Küpsised

Küpsis („cookies“) on väike tekstifail, mida saab veebiteeninduse kaudu toimetada kasutaja lõppseadmesse. Veebiteeninduse vahendusel võib küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil koguda kasutaja lõppseadmetega või veebiteeninduse kasutamisega seotud teavet, näiteks teavet selle kohta, millise lehe kaudu kasutaja on veebiteenindusse saabunud, millist veebilehitsejat kasutaja kasutab või millal ja milliseid veebiteeninduse elemente kasutaja on sirvinud.

Näiteks lubavad küpsised pääseda juurde veebiteeninduse kasutajate hulga ja muude veebiteeninduse kasutamisega seotud andmete töötlemisele. See teave võimaldab Vepsäläinenil arendada veebiteenindust, et parandada kasutuskogemust. Lisaks võimaldab teave kasutajat tõenäoliselt huvitava turunduse suunamist kasutajale veebiteeninduses ning väljaspool seda, näiteks reklaamide korduva kindlale sihtrühmale suunamise kaudu.

Kasutaja võib hallata küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate salvestamist oma lõppseadmesse veebilehitseja seadete alt ning takistada soovi korral küpsiste kasutamist, muutes veebilehitseja seadeid. Kasutaja peaks siiski arvesse võtma, et küpsiste blokeerimine või kustutamine võib veebiteeninduse või selle teatud elementide või funktsioonide kasutamist kahjustada või veebiteeninduse täielikult blokeerida.

 

5 Lingid

Veebiteenindus võib sisaldada linke veebisaitidele, mida omavad ja haldavad kolmandad isikud. Vepsäläinen ei vastuta lingitud veebilehtede sisu, õigsuse, usaldusväärsuse ega infoturbe eest. Vepsäläinen ei teosta lingitud veebilehtede järelvalvet ega kontrollimiset ja Vepsäläinen ei ohja mingil moel lingitud veebilehti.

Välistele veebilehtedele juhatavate linkide kasutamine viib kasutaja veebiteenindusest eemale ja kasutaja kasutab lingitud veebilehti omal vastutusel. Enne kõnealuse veebilehe kasutamist soovitame kasutajal hoolikalt tutvuda lingitud veebilehe kasutustingimuste ja juhistega.

Kui veebiteenindusele on võimalik lisada välist linki, peab link viima otse välise veebilehe avalehele. Link ei tohi sisaldada ühtegi Vepsäläineni kaubamärki ega muud identifikaatorit mis tahes kujul, samuti ei tohi lingi välimus, paigutus ja muud omadused mõjutada ebasoodsalt Vepsäläineni mainet või tema kaubamärkide firmaväärtust ega luua ekslikku muljet, et lingitud osapool või veebiteenindus või tooted oleksid mingil viisil seotud Vepsäläineni tegevusega või Vepsäläineni poolt sponsoreeritud.

Veebiteeninduse lingid välistele veebilehtedele ja välised lingid veebiteenindusse ei viita Vepsäläineni ning linkiva või lingitud kolmanda osapoole vahelisele suhtele.

 

6 Intellektuaalse omandi õigused

Vepsäläinenil või selle partneritel on kõik õigused veebiteenindusele ja selle sisule (nt tekstid, pildid, tooteteave, kaubamärgid ja sümbolid). Vara on kaitstud autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste autoriõiguse lepingutega, samuti muude intellektuaalomandi õigustega.

Kõik veebiteenindusega ja selle sisuga seotud intellektuaalomandi õigused (nt autoriõigused, registreeritud ja registreerimata kaubamärgi ning disainilahenduse õigused, domeeninimed, patendid, andmebaasiteenused, ärisaladused) ja nende kasutamisest tulenev firmaväärtus kuuluvad Vepsäläinenile või selle partneritele. Vepsäläinen ei anna kasutajale mingeid otseseid ega kaudseid õigusi intellektuaalomandi õigustele.

 

7 Tingimuste muutmine

Vepsäläinen jätab endale õiguse neid tingimusi oma äranägemisel muuta, teatades sellest veebiteeninduse vahendusel. Tingimuste muudatused jõustuvad siis, kui neist on teatatud. Kliendi suhtlus veebiteenindusega pärast tingimuste muutmist loetakse kinnituseks, et klient nõustub tingimustes tehtud muudatustega.

 

8 Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse kehtivaid seadusi, välja arvatud kollisiooninormid.

Kui poolte vahel tekib erimeelsus käesoleva lepingu või selle kohaldamise suhtes, püüavad lepingu osapooled vaidlusi kõigepealt läbirääkimiste teel lahendada.