Kliendiregistri privaatsusavaldus

See privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas Vepsäläinen OÜ ("Vepsäläinen") käsitleb oma klientide (edaspidi ka "registreeritud") isikuandmeid. Vepsäläinenil on õigus seda privaatsusavaldust igal ajal ajakohastada, kui ta seda vajalikuks peab, ja registreeritud isikut olulistest muudatustest teavitada.

 

Registripidaja

Vepsäläinen OÜ
Pärnu mnt 158/1
Tallinn, Harjumaa 11137
Registrikood 12300517

Telefon: + 372 6009 904
E-post: epood@vepsalainen.com

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alus

Kliendiregistris sisalduvate isikuandmete töötlemine põhineb Vepsäläineni ja tema tütarettevõtete õigustatud huvil ja kliendisuhtel. Andmete töötlemine on vajalik kliendisuhte haldamiseks, äritegevuse arendamiseks, parema kliendikogemuse tagamiseks kõigis kanalites ja turunduskommunikatsiooni haldamiseks. Kui nõusolek on vajalik, kasutatakse kliendi nõusolekul registrit ka uudiskirjade, sündmuste kutsete ja infolehtede saatmiseks.

 

Registri andmesisu

Kliendiregistrisse salvestatakse vähemalt kliendi need andmed, mille klient on registreerimisel või ostmisel esitanud. Registrisse salvestatakse ka kasutaja enda või Vepsäläineni lisatud või värskendatud andmed.

Registris võib töödelda järgmist teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, suhtluskeel
 • Kontaktandmed: arveldusaadress, tarneaadress, telefoninumbrid, meiliaadressid
 • Ettevõtte nimi ja ettevõtte registreerimisnumber (ettevõtte puhul)
 • Turundusloaga seotud teave: luba või keeld
 • Ostuga seotud teave: kliendi number, kuupäevad, tellitud tooted ja teenused, tarneviis, teave makseviisi kohta*, reklamatsioonid ja muu klienditeave
 • Kliendi kontonumber (ainult olukorras, kui kliendile tuleb raha kontole tagasi maksta)
 • Turundusega seotud teave: näiteks sihipärased meetmed ja andmed konkurssidest ja sündmustest osavõtu kohta
 • Registreeritud isiku enda esitatud teave ja huvid, mis tulenevad teenuste kasutamisest
 • Vepsäläineni veebiteenuste kasutamiseks vajalik kasutajanimi ja parool

 

* Vepsäläinen ei salvesta kunagi pangakoodide, makse- või krediitkaartide isiklikke koode või andmeid.

 

Regulaarsed andmeallikad

Registreeritud isikute kohta kogutakse teavet peamiselt registreeritud isikult endalt, Vepsäläineni süsteemidest ja teenustest, mida registreeritud isik kasutab ja mis on seotud mitmesuguste turundusmeetmetega. Andmeid võib koguda ja ajakohastada ka koostööpartnerite registritest ning isikuandmetega seotud teenuseid pakkuvatelt asutustelt ja ettevõtetest.

 

Andmete regulaarne avaldamine

Kliendi registris olevaid andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmised erandid: ametiasutustele seadusega ettenähtud viisil või äriühingu põhikirja kohaselt, kui Vepsäläinen müüb toodangut/teenuseid või korraldab oma äritegevust. Vepsäläinen kasutab oma äritegevuses ka oma äripartnereid ja vajaduse korral edastab andmeid kliendi registrist ajutiselt töötlemiseks ja sellisel juhul hävitatakse kolmandatele isikutele edastatavad andmed asjakohaselt. Koostööpartnerid töötlevad andmeid alati Vepsäläineni arvel ja neil ei teki üleantud andmetest oma isikuregistrit.

 

Andmete edastamine väljapoole ELi või EMP-d

Reeglina ei edastata andmeid väljapoole Euroopa Liidu liikmesriikide või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumi, välja arvatud juhul, kui see on vajalik isikuandmete töötlemiseks või andmetöötluse tehniliseks teostamiseks. Sel juhul peab andmete edastamine vastama isikuandmeid käsitlevate õigusaktide nõuetele.

 

Isikuandmete säilitamisaeg

Vepsäläinen töötleb registreeritud isikute isikuandmeid kliendisuhte kestuse või uudiskirja tellimuse või muu teenuse kestuse ajal. Andmeid võib säilitada ka pikema aja jooksul, näiteks garantiinõuete täitmiseks, kui see on seadusega või seadusest tulenevate või lepinguliste kohustuste tõttu sõnaselgelt nõutav.

 

Registri kaitse põhimõtted

Kliendiregister säilitatakse süsteemides, mis on kaitstud isiklike paroolide ja tulemüüridega vastavalt andmeturbe üldpõhimõtetele. Käsitsi töödeldavad andmestikud asuvad ruumides, millele on juurdepääs ainult asjaomastel isikutel. Kliendiregistrile on juurdepääs ainult Vepsäläineni töötajatel, kelle tööülesanne seda nõuab.

 

Registreeritud isiku õigused

Registreeritud isikul on õigus oma isikuandmete töötlemist igal ajal konkreetse olukorraga seotud põhjustel vaidlustada. Kui registreeritud isik vaidlustab oma isikuandmete töötlemise, toob see kaasa asjaolu, et Vepsäläinen ei pruugi olla suuteline osutama registreeritud isikule oma teenuseid.

Lisaks on registreeritud isikul vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele õigus:

 • pääseda juurde oma isikuandmetele;
 • nõuda ebatäpsete ja ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • nõuda nende isikuandmete kustutamist;
 • saada isikuandmed elektroonilisel kujul ja edastada see teisele vastutavale töötlejale õigusaktides sätestatud tingimustel; ja
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

 

Registreeritud isik esitab oma õiguste teostamise taotluse ülalnimetatud kontaktisikule. Vepsäläinen võib keelduda registreeritud isiku taotluse täitmisest andmekaitsealaste õigusaktide kohastel põhjustel.

 

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Registreeritud isikul on õigus esitada pädevale järelevalveasutusele kaebus, kui ta leiab, et Vepsäläinen töötles isikuandmeid andmekaitsealaste õigusaktide vastaselt.