String Furniture String System Shelf Unit White, 136 x 200 cm

1508,00 €