Käyttöehdot

Vepsäläinen Oy:n yleiset verkkopalvelun käyttöehdot

Tervetuloa Vepsäläinen Oy:n (”Vepsäläinen”) verkkopalveluun (”Verkkopalvelu”). Näissä Verkkopalvelun yleisissä käyttöehdoissa kerromme esimerkiksi

  • Miten sinulla on oikeus käyttää Verkkopalvelua ja sen sisältämää aineistoa
  • Miten voit välittää sisältöä Verkkopalvelussa ja mitä tässä tulee ottaa huomioon
  • Miten Vepsäläinen käsittelee henkilötietoja
  • Miten Verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja miten voit halutessasi estää evästeiden toiminnan ja poistaa niitä

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Vepsäläisen välillä ja määrittelevät käyttäjän ja Vepsäläisen Verkkopalvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Kehotamme sinua tutustumaan huolellisesti Ehtoihin ennen Verkkopalvelun käyttämistä. Verkkopalvelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Verkkopalvelun käyttäminen

1.1 Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Verkkopalvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Verkkopalvelua käytetään. Käyttäjä saa käyttää Verkkopalvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

Verkkopalvelu sisältää osioita tai toiminnallisuuksia (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Verkkopalvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jokin Verkkopalvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla.  

1.2 Verkkopalvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Vepsäläinen myöntää käyttäjälle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Verkkopalvelua ja sen sisältöä. Käyttäjä saa käyttää Verkkopalvelua ainoastaan näiden Ehtojen ja muiden Verkkopalvelussa erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Verkkopalvelua ja sen sisältöä ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Verkkopalvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole, ilman Vepsäläisen etukäteistä kirjallista lupaa, oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Verkkopalvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin. Jos Verkkopalvelu tarjoaa nimenomaisen mahdollisuuden välittää Verkkopalvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittäminen on lähtökohtaisesti sallittua näiden Ehtojen puitteissa.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai millään tavoin muutoin häiritä tai yrittää häiritä Verkkopalvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkopalvelua. Kiellettyä on esimerkiksi sijoittaa Verkkopalveluun ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta aineistoa, joka sisältää Verkkopalvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia.

Käyttäjällä on oikeus ottaa Verkkopalvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa Verkkopalvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Käyttäjä ei saa käyttää Verkkopalvelua:

  • Otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Verkkopalvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä tai muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.
  • Muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen.
  • Roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.
  • Käyttäjä ei saa esiintyä Verkkopalvelussa Vepsäläisen edustajana.

2 Verkkopalvelun toiminta

2.1 Käytettävyys

Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Vepsäläinen pyrkii siihen, että Verkkopalvelu olisi käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Vepsäläinen ei kuitenkaan voi taata, että Verkkopalvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Verkkopalvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Verkkopalvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

2.2 Tietoturva

Vepsäläinen ei voi taata Verkkopalvelun, sen sisällön tai Verkkopalvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Verkkopalvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

2.3 Muutokset

Vepsäläinen on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan Verkkopalvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Vepsäläisellä on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata Verkkopalvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Verkkopalvelusta sekä muuttaa Verkkopalvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Vepsäläisellä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Verkkopalvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa Verkkopalvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Verkkopalvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Vepsäläisellä on oikeus estää käyttäjän pääsy Verkkopalveluun ja kieltää Verkkopalvelun käyttäminen jatkossa.

2.4 Vastuu

Vepsäläinen ei ole vastuussa Verkkopalvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Vepsäläinen ei myöskään vastaa käyttäjän Verkkopalvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Vepsäläinen ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Verkkopalvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Vepsäläiselle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Vepsäläisen vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Vepsäläisen ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Verkkopalvelun käytöstä.

3 Henkilötietojen käsittely

Vepsäläinen käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Vepsäläisen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta.

4 Evästeet

Eväste (”cookies”) on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Verkkopalvelun välityksellä. Verkkopalvelun välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Verkkopalvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Verkkopalveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Verkkopalvelun osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Verkkopalvelun käyttäjämäärien ja muiden Verkkopalvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Näiden tietojen avulla Vepsäläinen voi kehittää Verkkopalvelua parantaakseen käyttökokemusta. Lisäksi tiedot mahdollistavat käyttäjää todennäköisesti kiinnostavan markkinoinnin kohdentamisen käyttäjälle Verkkopalvelussa sekä Verkkopalvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi hallinnoida evästevalintoja tästä linkistä. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Verkkopalvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

5 Linkit

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Vepsäläinen ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Vepsäläinen ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eivätkä linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Vepsäläisen hallinnassa.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Verkkopalvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista.

Jos Verkkopalvelu mahdollistaa ulkoisen linkin sisällyttämisen Verkkopalveluun, linkin tulee viitata suoraan ulkopuolisen sivuston pääsivulle. Linkki ei saa sisältää Vepsäläisen tavaramerkkejä tai muita tunnuksia missään muodossa, eivätkä linkin ulko-asu, sijoitus ja muut ominaisuudet saa vaikuttaa haitallisesti Vepsäläisen maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen Verkkopalvelut tai tuotteet olisivat jossain yhteydessä Vepsäläisen toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia.

Verkkopalvelu sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Verkkopalveluun eivät ole osoitus Vepsäläisen ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

6 Immateriaalioikeudet

Vepsäläinen tai sen yhteistyökumppanit omistavat kaikki oikeudet Verkkopalveluun ja sen sisältöön (esim. tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset). Omaisuus on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla.

Kaikki Verkkopalveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Vepsäläiselle tai sen yhteistyökumppaneille. Vepsäläinen ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

7 Ehtojen muutokset

Vepsäläinen pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Verkkopalvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Asiakkaan asiointia Verkkopalvelussa Ehtojen muuttamisen jälkeen pidetään vahvistuksensa siitä, että Asiakas hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset.

8 Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mikäli osapuolten välille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osa-puolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.